Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een veilige omgeving om te werken en studeren

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

Toelichting op acties rond sociale veiligheid

Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden dat de waarborgen die binnen de UvA zijn ingericht voor het signaleren van en vervolgens optreden tegen sociale onveiligheid aangescherpt dienen te worden.

Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin je elkaar aanspreekt, tot transparante en toegankelijke klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen.

Het (recente) verleden laat zien dat verbeteringen nodig zijn. Adequaat reageren op meldingen en klachten heeft  de volle aandacht van het College van Bestuur. We blijven dan ook vaart maken met verschillende in gang gezette acties. Hieronder worden deze kort toegelicht.

 • Acties sociale veiligheid

  In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag op een aantal punten overwogen en verbeterd. Daarbij hebben we tevens gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de externe commissie (zie ook het kopje 'Rapport Externe Commissie Sociale Veiligheid') Sociale Veiligheid onder leiding van Marry de Gaay Fortman die op ons verzoek de (werking van) het systeem van sociale veiligheid tegen het licht heeft gehouden.

  De komende tijd brengen we de volgende zaken tot afronding:  

  • De klachtprocedure wordt beter geschikt gemaakt voor klachten over sociale veiligheid. Dit betreft onder andere een specifieke klachtenregeling op gebied van sociale veiligheid, met uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden, verruiming van de verjaringstermijn, laagdrempeliger voor buitenlandse studenten en de mogelijkheid tot het indienen van klachten door voormalige studenten en medewerkers.
  • Recent is een voorstel voor de definitieve inrichting van de functie van ombudsfunctionaris voorgelegd aan de medezeggenschap. Hierbij is aandacht gegeven aan de toegankelijkheid, verruiming van de procedure, reikwijdte van het reglement en onafhankelijkheid van de functionaris ten opzichte van het College van Bestuur.
  • Het reglement voor de vertrouwenspersonen wordt momenteel herzien en aangepast en zal aan de medezeggenschap worden voorgelegd.