Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een veilige omgeving om te werken en studeren

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

Toelichting op acties rond sociale veiligheid

Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden dat de waarborgen die binnen de UvA zijn ingericht voor het signaleren van en vervolgens optreden tegen sociale onveiligheid aangescherpt dienen te worden.

Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin je elkaar aanspreekt, tot transparante en toegankelijke klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen.

Het (recente) verleden laat zien dat verbeteringen nodig zijn. Adequaat reageren op meldingen en klachten heeft  de volle aandacht van het College van Bestuur. We blijven dan ook vaart maken met verschillende in gang gezette acties. Hieronder worden deze kort toegelicht.

 • Acties sociale veiligheid

  In de afgelopen twee jaar hebben wij ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag op een aantal punten overwogen en verbeterd. Daarbij maken we tevens gebruik van de aanbevelingen van de Externe commissie Sociale Veiligheid en de Taskforce Sociale Veiligheid de medezeggenschap, de Senaat, het Chief Diversity Office (CDO) en diverse andere gremia.

  In het memo Sociale Veiligheid (maart 2021) staat een overzicht van de stand van zaken rondom initiatieven voor sociale veiligheid van 2019 tot 2021 en de acties die vanaf 2021 worden uitgevoerd. Een regievoerder sociale veiligheid is betrokken bij de uitvoering en samenhang van de initiatieven.

  Voorbeelden van acties:

  • Er is een nieuwe gedragscode opgesteld;
  • Het systeem van vertrouwenspersonen is doorgelicht en aanbevelingen zijn deels al verwerkt;
  • We hebben een ad-interim ombudsfunctionaris (annex kwartiermaker voor de definitieve ombudsfunctie) aangesteld;
  • Er is een onafhankelijk meldpunt ingericht;
  • We hebben informatie over sociale veiligheid beter beschikbaar gemaakt, waar de wegwijzer voor studenten en de wegwijzer voor medewerkers onderdeel van uitmaakt.

  De komende tijd brengen we de volgende zaken tot afronding:

  • De klachtprocedure wordt beter geschikt gemaakt voor klachten over sociale veiligheid. Dit betreft onder andere een specifieke klachtenregeling op gebied van sociale veiligheid, met uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden, verruiming van de verjaringstermijn, laagdrempeliger voor buitenlandse studenten en de mogelijkheid tot het indienen van klachten door voormalige studenten en medewerkers.
  • De functie van ombudsfunctionaris is definitief ingericht en per 6 september start Samera Ouchene als ombudsfunctionaris van de UvA.
  • Het reglement voor de vertrouwenspersonen is herzien en aangepast en is aan de medezeggenschap voorgelegd.